Zone opasnosti od eksplozije prirodni plin

Mo¾e doæi do eksplozije, ali u eksplozivnoj atmosferi, tj. Sadr¾i plinove, pare ili pra¹inu. A to je rezultat popisa u kemijskim poduzeæima, rezervoarima, rafinerijama, elektranama, trgovinama boja, kemijskim postrojenjima, tvornicama cementa i mnogim drugim, gdje se susreæu pra¹njavi ili pra¹kasti proizvodi.

U mnogim zemljama Europske unije, dugi niz godina, sigurnosni propisi su bili vrlo razlièiti, bilo je i velikih pote¹koæa u mijenjanju robe, uvedene su kako bi ih ujednaèile, uvodeæi na ureðaje tako u ugro¾enim zonama tzv. ATEX oznake.

©to su tada ATEX oznake?Ova marka pokriva posebne zahtjeve propisane pravnim aktom Europske unije, koji moraju zadovoljiti sve proizvode koji se trebaju uzimati u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Zahtjevi koji se ne razumiju ovim standardima mogu se organizirati interno u nekim dr¾avama èlanicama EU-a, ne mogu uvijek biti razlièiti od pravila EU-a i ne mogu pogor¹ati zahtjeve.Svi ureðaji namijenjeni za aktivnosti u potencijalno eksplozivnim podruèjima moraju biti u moguænosti oznaèiti u skladu s modelom koji je uvela Direktiva. Ove oznake imaju niz simbola koji odreðuju razlièite parametre potrebne za ove ureðaje. I samo:Postavljanjem CE oznake na proizvod proizvoðaè izjavljuje da ovaj materijal udovoljava strogim zahtjevima direktive.Prostori u kojima nastaje rizik od eksplozije bili su podijeljeni u opasne zone. Oznaèavanje opasne zone takoðer upozorava na prirodu opasnosti kada je njezina snaga:- plinska i tekuæa zona, a njihove pare su oznaèene slovom G- zona zapaljive pra¹ine - slovo D.Zatim su ureðaji otporni na eksploziju podijeljeni u dvije skupine:- kvaliteta i isti alati dizajnirani za rad u rudnicima,- skupina II su alati namijenjeni objavljivanju zapremina u prostorijama ugro¾enim eksplozijom plinova, tekuæina ili pra¹ine.Sljedeæa klasifikacija odreðuje stupanj nepropusnosti kuæi¹ta posude i otpornost na pad.Za krizu postoji konstantna klasa temperature, tj. Maksimalna temperatura povr¹ine na kojoj ureðaj mo¾e raditi.Koje su prednosti kori¹tenja ATEX znaka:- osiguranje sigurnosti u industrijskim kuæama,- ogranièavanje ekonomskih gubitaka koji su posljedica potencijalnih prijetnji ili neuspjeha,- smanjenje vremena zastoja u umjetnosti,- osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja.