Vakuumsko pakiranje kod kuaee

Prehrambeni proizvodi sve se èe¹æe nalaze pod odreðenim uvjetima kako bi se produ¾ilo vrijeme njihove za¹tite i istodobno smanjili rizik od propadanja u vezi s zrakom ili drugim materijalima. Trenutno se vakuumsko pakiranje hrane ne nalazi u tvornicama, nego iu ugostiteljskim proizvodima ili u samostalnim stanovima. Vakuumsko pakiranje ide na skladi¹tenje hrane u vlastitim uvjetima, èak i za mnogo mjeseci.

©to znaèi vakuumsko pakiranje hrane? Posebne vrste plastiènih vreæica ili plastiènih posuda u kojima se usmjeravaju prehrambeni proizvodi okreæu se u tom smjeru. Zatim, koristeæi profesionalne ureðaje iz spremnika ili vreæice, zrak se izvlaèi, a plastièni spremnik ili vreæica je vrlo dobro zatvorena (plastièna vreæica je takoðer zavarena. Kod kuæe se usisava vakuum pomoæu posebne ruène pumpe.

©to znaèi vakuumsko pakiranje hrane? To svakako poveæava vrijeme skladi¹tenja razlièitih prehrambenih proizvoda. U vakuumskim zamrzivaèima, meso koje je nepropusno za vakuum vjerojatno æe ¾ivjeti 26 mjeseci, a vrijeme skladi¹tenja tijela u hladnjaku ili rastresitim proizvodima pohranjenim na sobnoj temperaturi takoðer je znaèajno pro¹ireno. Vakuumski spremnici ¹tite hranu od djelovanja zraka, ali i gljivica ili mikroorganizama koji èesto uzrokuju kvarenje hrane. Vakuumski zatvoreni proizvodi zadr¾avaju sve okuse i mirise, a zadr¾avaju svoju strukturu.

U privatnim interijerima takoðer se dobivaju posebne vakuum-zatvorene posude za skladi¹tenje proizvoda i specijalni èepovi za vakuumsko brtvljenje boca. Zahvaljujuæi èepovima nakon otvaranja, vino se sigurno ne nosi 2 dana, veæ 20 - 25 dana. Pluta ¹titi vino od oksidacije, a vino zadr¾ava sav okus i miris.

Osim hrane u vakuum kontejnerima, postoji i pohranjena odjeæa koja koristi malo prostora zbog uporabe vakuuma za pakiranje.