Trudnoaea je dojenje

Mnogi se pitaju koja je ozbiljna dob trudnoæe. Sve se svodi na ¾ene koje bi voljele imati dijete od 18 godina ili ranije. Veæina se, meðutim, najprije ¾eli usredotoèiti na kori¹tenje financijske stabilnosti, pravog partnera, ugodnog ¾ivota, jednom rijeèju, materijalnih objekata koji æe omoguæiti uèinkovito i sigurno odgoj djeteta. To je vjerojatno ispravna odluka, na kraju krajeva, ona ima odreðenu znaèajku. Naime, dob. Meðutim, mo¾emo se osjeæati mentalno nespremni za hranjenje djeteta, tako je te¹ko na¹em tijelu da dobro zna kako je ovo doba, a kasnije i gore.

S biolo¹kog stajali¹ta, najprikladnije vrijeme za dijete koje æe mlado¾enja roditi je izmeðu 18 i 25 godina. Prije toga, tijelo osobe nije dovoljno razvijeno, ¹to mo¾e dovesti do pobaèaja i roðenja mrtvog djeteta. Meðutim, kasnije, nakon 35. godine, poveæava se vjerojatnost bolesti povezanih s o¹teæenjem genetskog koda, kao ¹to je primjerice Downov sindrom.

Ako tra¾ite pravu dob za trudnoæu, onda je kraj biologija. Na poslu vas uvijek podsjeæa da dvadesetogodi¹nje djevojèice zavr¹e studij (ili su u njihovom dijelu, poènu raditi, mo¾da nemaju stalnog partnera, a ako ga imaju, nisu sigurne ¾ele li ukloniti ostatak ¾ivota. Osim toga, oni ne ¾ele ogranièiti svoje drage, mladenaèke godine kroz cijelu predanost brige o djeci. Ne kriviti mlade ¾ene za to i izlagati ih nedostatku majèinskog instinkta. To su izravne reakcije koje su uzrokovane promjenama u svijetu oko nas. Stoga, unatoè èinjenici da je po¹tivanje biolo¹kog vremena od malog znaèaja, ne treba zaboraviti da to nije uvjet koji odreðuje hoæe li se odluèiti na trudnoæu ili ne. Prije svega, oba buduæa roditelja trebaju izraziti istu ¾elju za potomkom. Potrebna je barem osnovna financijska stabilizacija i osoba koju neæemo izgubiti u sluèaju trudnoæe. Iznimno je nemoguæe da se osoba definira kao smetnja u smislu jaèanja odnosa s prijateljem. Takav tretman samo æe pogor¹ati situaciju izmeðu ¾ene i mu¹karca.

Po¹tovani gospodine, stvarnost je da nam tijelo daje ogranièeno vrijeme za trudnoæu. Stvarnost je da odgovarajuæa dob za trudnoæu prije, teoretski, to bolje. Meðutim, to ne mijenja èinjenicu da bi dijete trebalo biti rezultat ljubavi dvoje ljudi, a ne osjeæaj du¾nosti.