Test trudnoaee 4 dana prije razdoblja

Ljudi koji tra¾e dijete, i oni koji se boje trudnoæe, osim testa trudnoæe, poku¹avaju pronaæi simptome koji æe ili iskljuèiti strahove (ili nadu za oplodnju. Meðutim, koji su to znakovi? Kako ih mo¾ete pronaæi? Va¾an i najizra¾eniji simptom trudnoæe je nedostatak vremena. Ne koristi, ali za¹to stres na dionici - ka¹njenja u menstruaciji, èak i vi¹ednevna, mo¾e biti uzrokovana mnogim èimbenicima, ukljuèujuæi zanimanje i nedostatak. S druge strane, redovita menstruacija ne iskljuèuje trudnoæu. Moguæe je da trudnice i menstruaciju do tri mjeseca nakon oplodnje. Pretpostavimo, meðutim, da poku¹avamo dobiti potomstvo, nema razdoblja, a test trudnoæe radosno pokazuje dva crta. ©to je sljedeæe?

Postoje sluèajevi kada buduæe mame do¾ivljavaju simptome trudnoæe u ranom tjednu oplodnje. Meðutim, oni su uvijek nakon otprilike mjesec dana. Njihov najveæi intenzitet se dogaða na kraju prvog tromjeseèja, ili oko 10. tjedna, a vraæaju se u zonama 20. Evo popisa simptoma koje mo¾ete (ali ne trebate! Oèekujte u ranim tjednima trudnoæe:

Lijepe i bolne grudi. U grupi trudnica dolazi do mnogih hormonskih promjena koje su bolesne na planu pripreme buduæe majke ne samo na odgovarajuæu imovinu djeteta u 9 mjeseci, veæ i na dalekose¾nu edukaciju. Zbog toga, zbog razvoja mlijeènih ¾lijezda, dojke mogu postati veæe, a bradavice du¾e i jaèe.Muènina i povraæanje. To je najatraktivniji i najèe¹æi simptom trudnoæe. Gnjavite duboko u ranim jutarnjim satima i mogu trajati i do nekoliko sati. Obièno se ¾ale na ¾ene koje su u ranoj trudnoæi (ali postoje i odstupanja od iznosa - moj roðak je nedavno bio spreman jednom u nadi i zadr¾ati me, a jednom se nije osjeæao muèno. Lijeènici nisu 100 posto sigurni, ¹to daje simptom jutarnje muènine. Primijetili su, meðutim, da je njihov intenzitet mnogo veæi meðu ljudima koji postoje u stalnom strahu i stresu.Promjena apetita. Naravno, nitko nije stran od takvih simptoma kao ¹to su poveæan apetit, ili bilo kakve promjene u okusu. Èinjenica da smo trudni u stanu jesti sve ¹to ¾ivi od svoje sposobnosti do hladnjaka i èinjenice da se odjednom vrlo dobro daje mje¹avina haringe s ukiseljenim krastavcima, a Nutella je napravila hormonalne promjene u bliskom sustavu.

Meðutim, kada sam sada oznaèio ranije dijelove unosa, svi simptomi trudnoæe mogu ili ne moraju biti. Ne navodi se i ka¾e da æe se svi opisani simptomi pojaviti. Postoje ¾ene koje vrlo blisko pate od neugodnosti povezane s ranom trudnoæom, ali postoje (i relativno èesto sluèajevi kada se trudnoæa praktièki savr¹eno podnosi. Zato nemojte pretpostavljati filmove i serije koji nam govore da gnojidba znaèi stalno povraæanje, klimatske promjene i nesvjestice od prvog dana oplodnje. Svaka osoba do¾ivljava blagoslovljeno stanje na posve nov naèin.