Spolni odnos u ljudima

Razmi¹ljajuæi o vlastitom mentalnom stanju i moguænostima i pote¹koæama u dru¹tvenim odnosima, nije dovoljno zavr¹iti primjer psiholo¹kog testa koji se nalazi na internetu, ili ga obratiti pozornost lijeènika. Na samom poèetku treba shvatiti koja je svijest i kakav je utjecaj na vlastito postojanje i iskustvo vlastite vrijednosti. Osobnost je definirana na razlièite naèine, u odnosu na polje ¾ivota u odnosu na koje se obilje¾ja èine. Dakle, bit æe razlike u definiciji koju stvara psihodinamièka ¹kola, biheviorizam ili kognitivna psihologija. U osnovi, mo¾ete upoznati èetiri znaèajke koje odreðuju ispravnu definiciju osobnosti. To su:

Voæe i specifièni stil prilagodbe - osoba je predstavljena kao dinamièna psihofizièka organizacija koja odluèuje jedini naèin prilagodbe osobe u okoli¹.Individualizacija ljudskog biæa - on naziva tu osobnost je cijela pogre¹aka i stilova koji su svojstvena ljudskom biæu, emocionalni stavovi koji razlikuju odreðenu instituciju od cijele skupine u kojoj se nalazi.Moguænost promatranja - znaèi zbroj individualne aktivnosti koja je moguæe obratiti pa¾nju i uèiniti definitivno utvrditi navike pojedinca.Unutarnji procesi i organizacije - osobnost u suvremenoj èinjenici je dakle psiholo¹ka organizacija ljudske prirode na odreðenom stupnju razvoja. Njegov opseg ukljuèuje, meðu ostalim, karakter, intelekt, temperament ili èak stavove stvorene tijekom ¾ivota pojedinca.

Naravno, osobnost nije ne¹to na ¹to se rodimo. On mo¾e biti postupno mnogi èimbenici vlastitih domova, kao ¹to su istra¾ivanje u djetinjstvu, tip ¾ivèanog sustava, obrazovanja i stavova oko nas velike kulturne èimbenike, pa èak i odluka je zapoèeo sezonu zrenja. & Nbsp; Sve ove marke su poslani na pojavu èovjeka koji, usprkos fizièke sliènosti s likovima iz linije, predstavit æe neponovljivu, karakteristiènu cjelinu. Kao ¹to vidite, nisu sva pona¹anja i moralne prednosti koje neovisno o njima posjeduje veæina, èine da imamo takve poremeæaje liènosti. Oni samo nazivaju na¹u osobnost i imaju nas profesionalno i va¾no.