Sigurnosni zahtjevi za rad zygmunt u veeernjim satima

ATEX je pravni dokument Europske unije koji regulira sigurnosne zahtjeve i zdravstvena pomagala koja moraju ispuniti svi proizvodi namijenjeni knjigama u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Najnovije informacije, nakon objedinjavanja radova koji su veæ ATEX 2014/34 / EU standardi, zapoèet æe od 20. travnja 2016. Svaki èlanak zahtijeva sljedeæe oznake:

1. CE oznaka, 2. identifikacijski broj jedinice koja je izdala certifikat, 3. Simbol za¹tite od eksplozije, 4. skupina eksplozije, 5. kategorija opreme, 6. tip za¹tite od eksplozije, 7. podskupina eksplozije, 8. klasa temperature.Sva jela moraju biti planirana tako da ne predstavljaju opasnost za vrijeme rada. Izdavanje certifikata od strane ovla¹tenih tvrtki (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centar za atestiranje i istra¾ivanje certifikata doo Gliwice sla¾e se s preostalim postupcima: 1. EC standardno ispitivanje - uzima u obzir plan kako bi se osiguralo da ureðaj zadovoljava stroge zahtjeve Direktiva, 2. osiguranje kvalitete proizvodnje - postupak odobravanja sustava kvalitete, omoguæujuæi oznaèavanje proizvoda oznakom CE i izdavanje izjave o sukladnosti, 3. provjera proizvoda - postupak iskustva i vrijednosti svakog proizvoda proizvedenog u projektu kojim se uspostavlja suglasnost s pravilom, 4. osiguravanje kvalitete proizvoda - utvrðivanje kvalitete proizvoda primijenjeni sustav kvalitete, ukljuèujuæi zavr¹nu inspekciju i inspekciju proizvoda, 5. suradnja s èovjekom - postupak za provoðenje potrebnih ispitivanja svakog proizvedenog primjerka od strane proizvoðaèa, u cilju isporuke njegove suradnje s èovjekom opisanim u EZ standardnom certifikatu o ispitivanju i oèekivanjima navedenima u direktivi, 6. unutarnja kontrola proizvodnje - postupak za pripremu tehnièke dokumentacije opreme, dokumenti trebaju biti pohranjeni 10 godina od posljednje proizvodnje, 7. prijenos tehnièke dokumentacije prijavljenom tijelu u smjeru skladi¹tenja, dokumentacija treba imati opæi opis, dizajn, crte¾e, dijagrame, opise, popis normi, rezultati ispitivanja i izraèuna, izjava o sukladnosti, 8. provjera proizvodnje jedinice.