Sakupljaei pra ine od piljevine

Buduæi da je do¹lo do brzog razvoja industrijskih grana povezanih s obradom tema i izvornom vrstom materijala, proizvodni pogoni se bore s problemom prekomjernog opra¹ivanja u pozadini rada. Te¹koæe u kombinaciji s njima ne tretiraju samo jednu sigurnost u proizvodnoj hali, jer kao ¹to mnogi od nas znaju, ekonomska pra¹ina je zapaljiva i mo¾e dovesti do eksplozije ili po¾ara.

Meðutim, zdravlje radnika izlo¾enih ¹tetnim uèincima oneèi¹æenja pra¹inom takoðer je iznimno va¾no pitanje. Kao ¹to studije pokazuju, stvaranje u pretjerano pra¹njavoj sobi ¹alje mnoge bolesti, poèev¹i od problema s di¹nim centrom i pluæima na raku.Stoga, u strahu za zdravlje i udobnost zaposlenika, te dodatno razmi¹ljanje o za¹titi u pozadini posla, poduzeæa ula¾u u sve jednakije metode ekstrakcije pra¹ine u industriji (sustavi za ekstrakciju pra¹ine. Na tr¾i¹tu postoji mnogo tvrtki koje poduzimaju sveobuhvatnu instalaciju sustava za uklanjanje pra¹ine. Organiziraju se individualni programi u kojima se izlaze rje¹enja prilagoðena potrebama odreðene proizvodne radionice.

Osim ciklonskih separatora, prilagoðeni su i tkaninski filtri. Tehnologije proèi¹æavanja zraka ovise o vrstama pra¹ine s kojima se ured treba nositi.Uobièajeno je otkriti da se naj¹tetniji prah stvara tijekom o¹trenja, bru¹enja i poliranja. Ostali izvori formiranja kazne su procesi koji prate preradu drva, biomasu, staklo, keramiku, vapno, metalurgiju i rudarstvo. Kada sada znate da je izlo¾enost bila znaèajno opasna za zdravlje radnika, a èesto i osobe koje rade u pra¹njavim uvjetima, ukljuèene su u profesionalnu nelagodu. Od ovog poèetka korisno je zapamtiti najdu¾u nevolju u planu smanjenja pra¹ine u pozadini.

Novi filtri su oblikovani tako da pru¾aju veliku udobnost i visoku sigurnost u uredima u kojima nastaje prekomjerno oneèi¹æenje pra¹inom. Uklanjanje pra¹ine va¾an je uvjet za pravilno funkcioniranje takvog poduzeæa, tako da se ne isplati u¹tedjeti na planovima filtera i vrijedi ulagati u najbolju moguæu instalaciju. Na poljskom tr¾i¹tu postoji niz tvrtki specijaliziranih za otpra¹ivanje instalacija koje koriste razlièite metode i rje¹enja. Od slo¾enih modularnih sustava do odreðenih hibridnih instalacija.