Rudarska radna stanica

Va¾eæi propisi nameæu menad¾erima tvrtke potrebu da se prilagode vrlo zanimljivim zahtjevima. Ne samo da moraju pravilno pripremiti poslove, nego i sami sebi osigurati zanimljiv namje¹taj i alate potrebne za vje¾banje kampanja. To su svakako danas fiskalni ureðaji.

Grupe svijesti ovo ime prvenstveno je povezano s fiskalnim blagajnama, koje se mogu naæi gotovo u svakoj trgovini. A to nisu jedina jela ovog standarda koja ¾ive na tr¾i¹tu. Svakako, meðutim, registarske blagajne predstavljaju najveæe razmjere takvih proizvoda. Njihova postavka takoðer koristi regulira prave obrasce i sada veæina ljudi koji postavljaju kampanju moraju kupiti ovu vrstu opreme. Registarske blagajne podlije¾u registraciji u poreznoj evidenciji, koja im daje jedinstveni identifikacijski broj. Svaki korisnik treba primiti raèun na modelu u supermarketu ili uslu¾nom mjestu, u protivnom poduzetnik mo¾e biti ka¾njen. Nakon ¹to imaju registarske blagajne, du¾ni su u razdoblju od 5 godina èuvati kopije potvrda izdanih uz pomoæ blagajne. Tipièno, to su rola od termalnog papira, veæina blagajne istodobno se ispisuju na dvije role, gdje se s jedne strane upravlja potvrdama, a druga je kopija za trgovca. Ne zaboravite vi¹e na njihovo servisiranje, jer se blagajne moraju pregledati. Odvijaju se i momenti koji su doveli do prodaje blagajne. Primjerak izvje¹æa iz izvr¹ene revizije dru¹tvo dostavlja Poreznoj upravi za rad danog poduzetnika. Blagajne su vrlo velika jela. Mo¾ete pronaæi male blagajne koje rade za prodaju na pragu. Njihova glavna vrijednost je da postoji ugraðena baterija, koja traje dugo vremena bez problema. To uvelike olak¹ava njihovo kori¹tenje, jer na prodajnim mjestima ili bazarima, gdje se obièno radi od kuæe do vrata, obièno nema pristupa elektriènoj energiji, a povlaèenje iz blagajne bez ugraðene baterije ne bi bilo moguæe. Parametri takoðer ovise o vrijednosti kada je, primjerice, memorija ureðaja.