Raeunovoda je sranje

Ako ste mu¹karac koji se ne boji samo-kuhanja, smatrate da je problem slomljenog kuhinjskog ureðaja do¾ivio vi¹e od jednom. Trenutak nepa¾nje ili puke konvergencije oblika i to se dogodilo - moramo se nositi bez rezaèa, peænice ili druge potrebne opreme. Na¾alost, tr¾i¹te je ozbiljan problem, ako postoji, naravno, naziva se "zlatna ruèka" ili iako smo netko pri ruci.

A ¹to ako nismo ispunili gore navedene kriterije? Trebamo li zaviti ruke i plakati zbog prosutog mlijeka? Naravno da ne.Usluga ugostiteljske opreme dolazi uz nadoplatu. To je znaèenje koje bismo trebali osigurati (ili iskoristiti jednostavnost pristupa korisniku neispravnu opremu. Iskusni, kvalificirani zaposlenici profesionalno æe popraviti na¹u opremu. Takve usluge nisu tako èeste, na primjer, u ljekarnama ili trgovinama, ali ako smo u centru - sa integritetom neæemo imati problema s pronala¾enjem pouzdanog pru¾atelja usluga.Popravci "sami" obièno nisu zanimljiva ideja - uzmite, na primjer, elektriène ureðaje u kojima se "pretra¾ivanje" mo¾e pokazati opasnim za ¾ene manje iskusne s protokom.Naravno, nitko nije èudotvorac, pa tako moramo i posljednjim stvoriti da æe nam razbijeni namje¹taj biti "beznadan" i neæe se popraviti. Zakljuèci se pojavljuju sami - u sadr¾aju izreke "prevencija je bolja od lijeèenja" - pobrinimo se za va¹u kuhinjsku opremu tako da nam ona slu¾i kao najdu¾a.Sa nove stranice, jo¹ uvijek trebamo donijeti pravu odluku pri kupnji moderne opreme - obièno kvaliteta ide ruku pod ruku s cijenom, onda se nemojte bojati potro¹iti ne¹to puno ako ¾elimo da nam kupovina doðe godinama. Sumnjajuæi u jeftinu robu vjerojatno æemo se nositi s kraæim vremenom, a na kraju æe se ispostaviti da smo potro¹ili vi¹e novca na kori¹tenje sredstava za popravak, nego ¹to bismo platili pristojnu opremu.