Raeunalni program za gradevinske tvrtke

Enova program kreiran je posebno za tvrtke koje govore o nekim komercijalnim, uslu¾nim i proizvodnim aktivnostima. Metoda je sigurna da æe se vrlo lako koristiti, ¹to je izvrsna prednost za ovaj standard programa.

Pisma koja klijent implementira mogu se obogatiti jedinstvenim opisima. Vrlo znaèajna prednost metode je moguænost ureðivanja standardnih popisa, koji æe kupiti za dobro uklanjanje nepotrebnih stupaca u odreðenom trenutku ili dodavanje specifiènih varijabli. Informacije se mogu br¾e filtrirati i sortirati, ¹to osigurava grupiranje prema bilo kojem parametru. Program enova trade ima funkcije pretra¾ivanja, a ukupan broj zapisa vjerojatno æe biti slobodan da ogranièi posljednje ¹to uzrokuje ¾eljeni izraz. Nekretnine iz enova depozita ne zahtijevaju instalaciju pune verzije MS Officea, meðutim metoda je iznimno integrirana s posljednjim softverom, zahvaljujuæi kojem je moguæe lagano izvesti podatke u MS Excel model. Nakon ureðivanja odabranih informacija u Office paketu, korisnik mo¾e ponovno uvesti trgovinu u enova program. Vrlo ¹iroka znaèajka ovog obièaja je moguænost suradnje s oba Open Office paketa. Softver Enova namijenjen je investitorima koji posluju u svim podruèjima, ali je nemoguæe zadovoljiti potrebe svakog od njih u bitno dostupnim izvje¹æima i praksama. Komponente potrebne za vjenèanje mogu se naruèiti od integratora. Tijekom sljedeæeg programa a¾uriranja, izvje¹æa i moguænosti nisu ugro¾eni. Program enova trade ima dvije skupine: svjetlo i platina, koje su vrlo flakidne i osiguravaju snimanje i objavljivanje datoteka u mnogim formatima. Sustav je vjerojatno kombiniran i slobodno modificiran za pitanja kupaca. Program osigurava odnose izmeðu dokumenata, zahvaljujuæi kojima ih je moguæe transformirati bez potrebe za dostavljanjem podataka. Sustav enova jamèi moguænost kopiranja pojedinaènih dokumenata ili umno¾avanje njihovih punih skupina (u sluèaju kopiranja raèuna od posljednjih mjeseci, bez potrebe za dostavom podataka o kupcima i izgradnji. Dokumenti se mogu prevesti u standardnu cestu dostupnu u timu ili posebnu, dobru uz mi¹ljenje odreðene tvrtke. Ovi objekti èine enovski program savr¹eno prikladnim za sustav cirkulacije dokumenata poznatog branda.