Rad za tumaea na internetu

Posao prevoditelja izuzetno je va¾an i iznimno odgovoran posao, jer prevoditelj mora vratiti znaèenje jednog od njih u stilu drugoga izmeðu dva entiteta. Ono ¹to se dogaða iznutra, ne smije biti ponavljati rijeè, ono ¹to je reèeno, nego prenijeti znaèenje, sadr¾aj, bit izraza, a to je svakako te¾e. Takve su ¹kole od velikog znaèaja u komunikaciji iu spoznajama i njihovim poremeæajima.

Jedna od vrsta prijevoda je konsekutivno tumaèenje. ©to je isto za vrstu prijevoda i koje su njihove osobine? Pa, kad razgovarate sa sobom, prevoditelj slu¹a odreðenu stranu ove primjedbe. On tada mo¾e voditi bilje¹ke, i to je samo sjeæati se ¹to je izabrao da proðe govornik. Kako æe se time okonèati jedan aspekt va¹ih primjedbi, onda je uloga prevoditelja da prenese svoj razum i sadr¾aj. Kao ¹to je spomenuto, to ne zahtijeva doslovno ponavljanje. To zahtijeva ista mi¹ljenja o znaèenju, sadr¾aju i znaèenju izjave. Nakon ponavljanja, govornik shvaæa svoju izjavu, ponovno je dijeleæi na neke znaèajke. I sve se dogaða sustavno, sve do rje¹enja izjave ili odgovora sugovornika, koji takoðer govori njegov materinji jezik, a njegovo mi¹ljenje se uèi i prenosi na broj osobe.

Takav model prevoðenja stvara svoje bolesti i koristi. Nedostatak je u tome ¹to se on redovito kreæe. Fragmenti iskaza, ali samo ti segmenti mogu razbiti koncentraciju i usredotoèiti se na govor. Prevoðenjem dijela èlanka lako mo¾ete biti ometani, zaboraviti na ne¹to ili jednostavno izbaciti iz trèanja. Svatko mo¾e nauèiti sve, a komunikacija je saèuvana.