Proizvodni pogon bakoma el bietow 48

Jedna od va¾nih stvari o kojoj se mora brinuti svaki proizvodni pogon je razviti prikladan, ekonomièan i provjeren naèin za¹tite okoli¹a od zagaðenja koje bi moglo doæi u centar s dimnim plinom. Svaka proizvodna radionica, èija djelatnost nosi rizik stvaranja komplicirane i ¹tetne zdravstvene osnove, dio je tzv industrijski otpad, obvezan je osigurati odgovarajuæi za¹titni stroj koji æe osigurati dobar naèin uklanjanja pra¹ine.

Sustavi za odvod pra¹ine raèunaju na podatke za vaðenje opasnih tvari, u posljednjem sluèaju posebno pra¹inu i otrovne plinove koji se unose u ispu¹ni plin i sprjeèavaju ulazak u atmosferu. U ovom pogonu koriste se specijalizirani industrijski kolektori pra¹ine. Oni tvore posebne filtre koji zahtijevaju te¹ke i lo¹e tvari, dr¾eæi ih u posebno dizajniranom spremniku, èiji je sadr¾aj podlo¾an specijalistièkom odlaganju, bez ¹tetnih smetnji u prirodnom okru¾enju. Industrijski sustav za uklanjanje pra¹ine ¹titi i okolinu tako ¹to blokira otrovnu pra¹inu i plinove u zrak, kao i funkciju objekta i mjesto na kojem zaposlenici gledaju. Dobro osmi¹ljen sustav za skupljanje pra¹ine osigurava potpuno zdravlje i sigurnost na radu. Najpo¾eljnija znaèajka takve sheme je pohranjivanje zraka prije ulaska vrlo ¹tetnog ugljiènog dioksida u njega. Za uèinkovito blokiranje emisije, sustav za ekstrakciju pra¹ine koristi fenomen tzv kriogeneza, koja djeluje radikalnim hlaðenjem plina. U prvoj fazi, meðutim, dimni plinovi se moraju komprimirati i zatim ohladiti, tako da se ugljièni dioksid mo¾e odvojiti od plina.