Proces proizvodnje elatine

Ogromna konkurencija koju je osigurala na¹a tranzicija u Europsku grupu i financijske promjene u bliskoj regiji dovele su do potrebe za daljnjim kretanjem i ¹irenjem poslovanja. Trenutno se stvara kao iznimno konkurentna tvrtka, kao ¹to je ponuda usluga ili proizvoda s najboljom robnom markom i po najni¾oj cijeni.

To je olak¹ano sustavima ERP klase, tj. Sustavima koji vam omoguæuju planiranje resursa poduzeæa, drugim rijeèima, planiranje proizvodnog procesa, isporuku robe ili usluga i mehanizama koji ga vode tako da je dobro za tvrtku i potièe kupce na promet.ERP sustavi omoguæuju praæenje i osuvremenjivanje ne samo samog poduzeæa, veæ i cijelog opskrbnog lanca. To je onda moguæe zahvaljujuæi dostupnosti razlièitih modula posveæenih, meðu ostalima upravljanje proizvodnjom, isporukama, zalihama, prodajom, obradom narud¾bi i njihovim prijevozom, raèunovodstvom, kontrolingom, marketingom i informacijama s klijentima. Elementi takoðer mogu postojati sami ili se mogu kombinirati s dodatnim modulima.Novi ERP sustavi takoðer omoguæuju rad bez modula, tj. Raèunajuæi na osnovu moguænosti u stvarnoj sezoni, ¹to takoðer pru¾a veæu pomoæ poduzeæima. Oni se nalaze u jednoj velikoj bazi podataka, zahvaljujuæi kojoj pojedine tvrtke u poduzeæu mogu odmah uoèiti svaku promjenu nametnutu u red, kao ¹to prodajni odjel mo¾e vidjeti koliko se dijelova odreðenog proizvoda trenutno razmatra.Ove metode daju detaljnu sliku cijelog poduzeæa ili grupe poduzeæa. Zahvaljujuæi èinjenici da dolazi do identifikacije slabosti, a time i percepcije uèinjenih gre¹aka i moguænosti njihovog ispravljanja i stvaranja promjena. Osim toga, omoguæuju automatizaciju rada, smanjenje radnog vremena zaposlenika, dok se jedino zadaci ponavljaju u suprotnim odjelima tvrtke kroz pristup zajednièkoj bazi podataka.Tempo postojanja u dana¹njem svijetu zahtijeva inovativnost u ponudi jeftinijih pomagala i materijala od konkurencije i prigodom jednako dobre kvalitete. Ulaganje u ERP klase sustava da æe postati nu¾nost dr¾ati korak s tr¾i¹ta i ostati konkurentan sa svojim vlastitim tvrtkama.