Posao vozaea b prijevoz ljudi

Od 2011, svaki taksist koji pru¾a usluge prijevoza za pojedince mora biti u moguænosti koristiti blagajnu u automobilu. Prijevoznici koji obavljaju jednostavne usluge, ali u suradnji s drugim poslovnim subjektima osloboðeni su ove obveze.

Prijenosni fiskalni blagajni za vozaèe taksi & nbsp; istièu se zbog odgovarajuæih dimenzija. Obièno postoje ruèke koje se odlaze u njezinu stabilnu monta¾u u vozilu i ne pokreæu se samo od baterije podataka, veæ one koje su povezane & nbsp; na akumulatoru, zahvaljujuæi tome za¹to se ne ispu¹taju tijekom cijele smjene. Ureðaj obièno ima zaslon koji ga koristi za stojeæe i vodoravne radove i otporan je na promjene vremenskih uvjeta. Ne zaboravite da oznaka taksimetra i blagajne mora biti oèigledna za èitanje tijekom vo¾nje taksijom i putnikom.Dodatne znaèajke, znaèajno olak¹avajuæi rad svakog prijevoznika su: moguænost povezivanja blagajne izravno s taksimetrom, tako da se primitak mo¾e automatski tiskati, moguænost davanja popusta ili otkazivanja uspjeha kada klijent napusti teèaj. Fiskalni blagajnik za taksist je uspostavljen s mi¹ljenjem o svojstvima ove struke. Priznanica s nje ispisuje nekoliko ne-standardnih stavki, kao ¹to su vrijeme putovanja, putovanje na udaljenost, broj taksija ili broj tvrtki koji se koriste u svakoj tarifi. Vozaè taksija mo¾e i na prijemu znati o dodatnim uslugama, odnosno preno¹enju prtljage, prijevozu ¾ivotinja itd.Poznato je kako sve blagajni zauzimaju standardne funkcije - ispisuje dnevno i mjeseèno izvje¹æe, status blagajne, izvje¹æe o naplati i dodatno ispis izvje¹æa o postavkama taksimetra.Fiskalni blagajnik sigurno æe ¾ivjeti i integriran s taksimetrom i imati jedan ureðaj, a na poslu ovaj pristup èesto ne radi, jer znaèajno smanjuje isti trenutak alata i uzrokuje potrebu za èestom zamjenom papirnih valjaka. Moguæe je povezati s raèunalom i napokon stvoriti odgovarajuæe funkcije ili a¾uriranja softvera.Novac je va¾an u funkcionalnom i kratkoroènom naèinu stvaranja i ¹irenja u automobilu, zahvaljujuæi ne samo da vjerojatno suraðuje s brojnim taksimetarima pa se ne koristi u automobilu, tako da je jo¹ uvijek mo¾e odnijeti u ured ili kod kuæe i pripremiti izvje¹æa. To osigurava vi¹e od kraðe blagajne tijekom dugih zaustavljanja.