Polim d izjava o sukladnosti

EC izjava o sukladnosti je posljednji pisana izjava proizvoðaèa (ili ovla¹tenog predstavnika da plod je odabran iz preporukama Europske unije. Ova informacija mora se odnositi na istim ili vi¹e proizvoda koji su posebno identificirani po imenu ili ¹ifri proizvoda ili drugog nedvosmislen osvrtom na. Proizvoðaè mora predmet proizvoda analizirati i napraviti potrebne izmjene kako bi se postigli zahtjevi direktiva.

Prije izdaje izjavu o sukladnosti proizvoda moraju se podvrgnuti sukladnosti analiza, pa èak i ako je potrebno (jer to dolazi s izvornim propisima za kupnju tih proizvoda zahtijevaju odgovarajuæe certifikate. Postupak ocjenjivanja sukladnosti proizvodi se izvr¹avanjem specifiènih sekvenci radnji. Tada se ispravno zovu moduli i obièno se prezentiraju velikim slovima. Izbor ove sekvence ovisi o proizvoðaèu, koji ga vjerojatno odabire prema njegovu uvjerenju iz perspektive da ga se uvede u volju i zauzima odreðeni proizvod. Za nekompliciranih tehnologije proizvoda, slijed mo¾e se temeljiti iskljuèivo od modula (npr. Modul A, a za naprednije roba pro¹la postupak (npr. U uspjeh proizvoðaèa brojila elektriène energije mo¾e birati module B + D, B + F ili H1 . Zatim su dokumentirani rast i uèinci aktivnosti. Proizvoðaè stavlja CE oznaku na proizvode koji predstavljaju izjavu o sukladnosti. Velika pa¾nja povezan s izjavom visinama proizvoðaèa o sukladnosti proizlazi iz posljednjeg, koji je pod uvjetom da je proizvod za koji priprema dokumentaciju zadovoljava sve tipke ¾ele i kompatibilan je s va¾eæim propisima.U skladu sporazum treba sadr¾avati sljedeæe podatke prema sljedeæoj predlo¹ku (zajedno s ministrom infrastrukture od 11. kolovoza 2004. U povijesti naèina progla¹enje sukladnosti graðevnih materijala i naèin oznaèavajuæi ih s oznakom zgrade:1. Jedinstveni identifikator proizvoda - broj XXXX2. Ime i adresu proizvoðaèa - i ako je to potrebno, istovremeno i njegov europski ovla¹teni predstavnik3. Ova izjava o sukladnosti izdana je iskljuèivo u nadle¾nosti proizvoðaèa (ili instalatera4. ©to predstavlja svrhu deklaracije - identifikator proizvoda, koji æe omoguæiti rekonstrukciju svoje povijesti, ako je potrebno - prilo¾iti sliku5. Predmet ove gore opisane izjave je prikladan s dobrim zakonodavstvom Zajednice (popis6. Reference na specifikacije ili reference na usklaðena pravila kojima se izjava koristi7. U prikladnim sluèajevima potrebno je osigurati poznavanje prijavljene osobe koja je intervenirala i izdala potvrdu8. Ostale dodatne informacije, kao ¹to su: u ime koje je ime potpisano, trenutak i stan izdanja, polo¾aja, imena i potpisa.Nakon izdavanja izjave o sukladnosti, proizvod mo¾e dobiti CE oznaku. Prisutnost ove oznake na ambala¾i proizvoda ukazuje na to da ispunjava oèekivanja EU direktiva. Oni rade na zdravlju i za¹titi okoli¹a, sigurnost kori¹tenja, te takoðer odreðuju opasnosti koje bi proizvoðaè trebao ukloniti. Ako je proizvod podvrgnut ocjeni sukladnosti i nema izjavu o sukladnosti, ne smije se stavljati na tr¾i¹te niti se dati na podruèju Europske unije. Podaci prikupljaju proizvoðaè ili u sluèaju kada predstavlja svoj ured izvan Europske unije - njegov europski ovla¹teni predstavnik.