Obvezna obuka zaposlenika

Blagajne su elektronièki ureðaji koji bilje¾e iznos dobrog poreza i PDV-a na zdrava pomagala u maloprodaji. Poduzetnici koji su prekoraèili iznos prometa koji je Ministarstvo financija nametnulo od strane Ministarstva financija, odgovorni su za registriranje maloprodaje uz pomoæ fiskalnih blagajnika novitus sento e. U sadr¾aju, blagajnièki ureðaj svakako poma¾e u postupku trgovine, jer je prodaja registrirana poluautomatski i registracija je oèuvana znaèi unutarnja blagajna.

Blagajne imaju zadatak kreirati dnevno izvje¹æe, koje je aktivno. Dnevno izvje¹æe je iznos dnevnog prihoda koji se ne mijenja jer je upisan u memoriju blagajne i uni¹ten u programiranim PTU stopama. Blagajne se dijele na autonomne i graðevinske iznose na raèunalu. U uspjehu autonomnih blagajni, to su ureðaji opremljeni internim softverom i ugraðeni u bazu PLU proizvoda, tj. Popis kodova i imena s pravim PTU poreznim stopama, cijenama i bar kodovima koje æemo otkriti u trgovini. Zahvaljujuæi softveru, moguæe je uzeti u obzir vrijednost poreznih stopa i bazu proizvoda za simbole. Takve blagajne, nakon unosa PTU koda ili skeniranja proizvoda pomoæu ureðaja za skeniranje, spremite ga u na¹u bazu podataka i izdajte raèun kupcu. Transakcija se obièno dovr¹ava pomoæu gumba s naslovom "suma" ili "gotovina". Program autonomne blagajne kasnije èita skladi¹ni program za pokretanje trgovine. Ova vrsta blagajne mo¾e raditi iu sustavu povezivanja s stolnim raèunalom. Na¾alost, kockarnice ovog modela imaju neke ozbiljne nedostatke - neæe dopustiti da baza podataka robe bude te¾a od nekoliko desetaka tisuæa. Kupnja blagajnika u ovom trenutku nije uèinkovita ideja. Ureðaj se tada u poèetnoj godini voðenja ekonomske kampanje ne preporuèuje, a ako planiramo kupnju povoljniju nego ¹to se èini, onda je zakon toèno zalagati se u d¾epu prije poèetka rada.