Lektor vedskog jezika

Obièno, koristeæi interpretaciju rijeèi, imamo simultano prevoðenje, tj. Pisano u specifiènoj zvuèno izoliranoj kabini, ili konsekutivno prevoðenje, ¹to stvara prijevod teksta osobe koja tra¾i prevoditelja. Malo ¾ena shvaæa, meðutim, da postoje i druge, vrlo uspje¹ne vrste prijevoda. Postoje, izmeðu ostalog, tzv. ©apat, veza ili vidik. Koje su vrste prijevoda koje predstavljam, koje se izdvajaju? ©aputano prevoðenje, tj. dakle, ¹apat je vrsta prijevoda koji raèuna na ¹aputanje kazne klijentu nakon izgovaranja rijeèi koje je izgovorio govornik. To je ista velika vrsta prijevoda, koja svakako postoji vrlo brzo prekinuta svim vrstama dodatnih zvukova i vjerojatno se koristi samo u malom broju ljudi. Obièno je zadovoljena na mjestu gdje samo jedna ¾ena po dolasku ne zna jezik govornika. Ovu vrstu odluènosti prevoditelji jako ne vole, jer ona ne samo da ¾eli puno interesa i podjele pa¾nje. Za tumaèa, ¹aputanje rijeè po rijeè klijentu, govornik se mo¾e utopiti.Povezanost je velika vrsta konsekutivnog tumaèenja, koje raèuna na osposobljavanje izjava nakon izricanja kazne. Koristi se u situacijama u kojima utjecaj nema priliku pripremiti informacije od govornika, ili kako je toèan prijevod poruke vrlo va¾an. Tipièno, ova vrsta prijevoda bavi se prijevodom dijelova konstrukcije stroja. Poznato je da veza postoji kao dru¹tveni prijevod. Prijevod vidik je kombinacija prijevoda i prijevoda. Raèunalo je na prevoðenje teksta koji je citiran u govor, ali te¹koæa je posljednja, taj utjecaj ne prima tekst ranije, pa mora odmah prebrojati cijelu sliku, takoðer i kada je dobro i stvarno je vratiti. Ovaj model prijevoda na¹iroko se koristi u odnosima, stoga ne èudi da su oni dio ispita pod prisegom.