Komora za odlaganje pra ine

Kvalifikacije za kupnju industrijskih kolektora pra¹ine, trebali biste znati da postoje neke vrste samo takve talo¾enje. Prva vrsta sakupljaèa pra¹ine su komore za odlaganje. To su gravitacijski sakupljaèi pra¹ine. Ove èestice, koje se pridru¾e kuæi¹te tako talo¾enje, pomoæu sile te¾e pada na dno pojedinaènog talo¾enje i proèi¹æeni plin, koji se slobodno ljep¹e dovodi se u gornji dio takvog vla¾nim elektrostatskim talo¾enje. Va¾na znaèajka ove vrste talo¾nika postoji moguænost iskori¹tavanja vruæe pra¹ine.

Druga vrsta ekonomskih sakupljaèa pra¹ine su inercijski sakupljaèi pra¹ine. Oni se pojavljuju u èinjenici da su takvi ureðaji dostupni u radu i da su mnogo jednostavnija konstrukcija. Meðutim, trebali biste razmisliti o èinjenici da njihova uèinkovitost ne postoji brzo. Stoga, u veæim prodajnim mjestima ne rade.Sakupljaèi filtara su razlièite vrste. Sakupljaèi filtara u najnovijoj tehnologiji rade da se oneèi¹æeni plin uzgaja odgovarajuæim tkaninama. U posljednjem postupku, kontaminacija je na tkanini, a proèi¹æeni plin teèe. Ovi sakupljaèi pra¹ine razlikuju se po vrlo ozbiljnoj uèinkovitosti. Stoga, dobro rade u vi¹im proizvodnim pogonima.Va¾no je napomenuti da je industrijska pra¹ina praktièna u svakoj radnoj kuæi u kojoj se prikazuje neka oneèi¹æenja zraka. Vrijedi, meðutim, voditi brigu o èinjenici da su takvi sakupljaèi pra¹ine izuzetno velike i trebali bismo prilagoditi va¹u kolektoru pra¹ine prirodi posla koji se obavlja u postrojenju. Ovo bi trebalo proèitati o sliènim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, kako bi se konaèno moglo odluèiti koliko odluèiti. Vrste sakupljaèa pra¹ine podijeljeni su prije svega uèinkovitost èi¹æenja. Zato æe ti sakupljaèi pra¹ine, koji su malo va¾niji, svakako od velike pomoæi. Dru¹tvo industrijskih sakupljaèa pra¹ine je takoðer va¾no. Vrijedno je crtati na iskusnim tvrtkama koje koriste dobru povratnu informaciju. U ovoj vrsti, sigurno neæemo propustiti industrijski sakupljaè pra¹ine koji smo kupili.