Grywolog grybow

Kolposkop je va¾an alat u praksi ginekologa, stoga profesionalno izviðanje treba obaviti prije kupnje. Prilikom stvaranja ovakvog optièkog ureðaja treba obratiti pozornost na sustav èimbenika, èiji tro¹kovi nipo¹to nisu najva¾nija. Na¾alost, treba imati na umu da niska cijena kolposkopa mo¾e znaèiti lo¹u kvalitetu, ¹to negativno utjeèe na sliku. , nestabilnost pantografa i nedostatak softvera za toènu procjenu prikupljenog vizualnog materijala.

Kvaliteta slike trebala bi imati kljuèni kriterij, jer kod kupnje kolposkopa najdu¾e znaèenje imaju parametri optièkog sustava. Vrijedi zanimati mjesto rada leæa iz danog modela kolposkopa i pogledati ima li optièki sustav nekoliko naèina zumiranja, a takoðer i ¹irok raspon fokusiranja, odnosno fokusiranje slike. Toènost kolposkopa je vi¹e iznimno karakteristièan element, zbog èega ruka pantografa mora pru¾iti slobodan, jedinstven i jasan korak u cijeloj strani. Pravilno izbalansirana ruka pantografa i upotreba odgovarajuæe klase pneumatskih aktuatora su druge va¾ne znaèajke odgovarajuæe opreme.

©to se kolposkopske ¾arulje tièe, tipiène ¾arulje veæ su bile anakronistiène, ali je svjetlost jo¹ uvijek va¾na, kao i moguænost prilagodbe. Moderne diode u LED tehnologiji imaju ni¾e energetske potrebe, ¹to produljuje vijek trajanja svjetiljke i eliminira opasnost zagrijavanja ispitnog polja. Posljednji va¾an aspekt pri kupnji kolposkopa je ergonomija proizvoda, jer zbog specifiènosti ginekologa sve funkcije optièkog ureðaja o kojima je rijeè trebaju biti obraðene jednim paketom.