Fiskalni pisae u terminalnoj sesiji

Fiskalni pisaèi se èesto mije¹aju s blagajnama, ali u stvarnosti to su jo¹ dva ureðaja s razlièitim moguænostima. Fiskalni pisaèi su opse¾nije blagajne. U uspjehu blagajne, gotovine i prodajnog osoblja potrebno je izvr¹iti prodaju, a kada ¾elite koristiti fiskalne pisaèe, morate imati raèunalo i specijalizirani softver.

Takvi se pisaèi uobièajeno koriste u znaèenju gdje su materijalne baze vrlo opasne, na desetke tisuæa. Oni omoguæuju, poput blagajne, tiskanje fiskalnih raèuna i prodaje. No, postoje velike prednosti fiskalnog pisaèa koji pokazuju svoju prednost u odnosu na fiskalne blagajne. Jedan od nedostataka je naèin kontrole statusa skladi¹tenja proizvoda koje izraðujemo u zbirci. Ista je pogodnost, zahvaljujuæi kojoj je moguæe sprijeèiti situaciju u kojoj proizvod ponestane. Promocije mo¾ete unijeti na takav naèin. Ne samo uobièajena smanjenja cijena, veæ i moguænost prodaje mnogih artikala u paketu po tamnijoj cijeni. Izravno iz takvih pisaèa moguæe je napraviti ispis raèuna, a uz to i PDV raèun.

Fiskalni pisaèi s ponudom da budu kopije elektronièkih potvrda takoðer su poèeli prodavati. Prodavatelji imaju obvezu èuvati raèune za 5 godina, ¹to se u uspjehu blagajne ili nekih modela fiskalnih pisaèa sla¾e s pohranjivanjem tiskanih raèuna sve do tog datuma. Rje¹enje kori¹teno u suvremenoj èinjenici postavljeno je na dva valjka prijema, pri èemu se tijekom tiskanja istodobno tiskaju dvije potvrde. Uvoðenje elektronske kopije omoguæuje vrlo povoljno arhiviranje prodaje.

Veæe moguænosti fiskalnih pisaèa primjenjuju se s veæom kupovnom cijenom. Njihova usluga je vrlo delikatna i po¾eljna zbog individualnog softvera, obveznog raèunala. Navedeni argumenti mogu biti neprivlaèni prosjeènim uredima ili jednostavno neprofitabilni, a svi sami donose odluke.