Depresija 40

Depresija je granièna sa sve veæim brojem ¾ena svih uzrasta. Profesionalno aktivne odrasle osobe kao i djeca i starije ¾ene suoèavaju se s ovim nedostatkom. Mnogi od njih pate godinama, a da nisu svjesni bolesti, a web stranica ko¹ta razlièite metode igranja s posljednjim razornim mentalnim poremeæajem.

Hallu Motion

Lijeèenje depresije obièno se postavlja na psihoterapiju, koja se uvijek mora ukljuèiti u farmakolo¹ka sredstva za poveæanje uèinkovitosti terapije. Mnoge djevojke ne shvaæaju situaciju iz èinjenice da antidepresivi mogu propisati samo lijeènika za rad u psihijatriji. Meðutim, dobar psihijatar u Krakovu, prije nego ¹to poène lijeèiti depresiju, mora dijagnosticirati bolest pravilno, ukljuèujuæi provoðenjem posebnih psihometrijskih testova i kori¹tenjem klasifikacije simptoma za procjenu epizode depresije. Tek nakon dijagnoze bolesti i stupnja njegove ozbiljnosti, psihijatar odreðuje naèin uzimanja. Farmakolo¹ko lijeèenje se preporuèuje ne samo tijekom te¾ine simptoma bolesti, nego jednako èesto tijekom asimptomatskih razdoblja, jer je depresija ponavljajuæa bolest. Trenutno kori¹teni antidepresivi prvenstveno su namijenjeni stabiliziranju raspolo¾enja pacijenta, uklanjanju tjeskobe ili samoubojstva. Na¾alost, pravilan izbor uèinkovitih lijekova ponekad traje jako dugo, jer pacijenti razlièito reagiraju na neke aktivne tvari. Farmakolo¹ka terapija je u velikoj mjeri posljedica ¾ivota pacijenta, posebice u uspjehu tzv endogena depresija. Osoba koja pati od recidiva depresije ¾eli biti pod sustavnom brigom psihijatra koji ne samo da kontrolira stanje pacijenta, nego mo¾e najbolje procijeniti napredak akcije i moguæu potrebu za promjenom oblika terapije. Iako moderne antidepresive pokazuju poveæanu uèinkovitost, psihijatri preporuèuju paralelnu psihoterapiju. Psihoterapija omoguæuje pacijentima da bolje prepoznaju recidive i ukazuju na metode suoèavanja u kritiènim trenucima.