Bosch maslinar

Svi mi volimo ureðaje i organizacije koji nam na bilo koji naèin poma¾u u akciji, ili barem pojednostavljamo na¹ rad. Napitak iz takvih ureðaja koji omoguæuje rad tipa je èarobnjak-rezaè 310p. Mo¾e se reæi da ona predstavlja jednako neophodni gastronomski ureðaj, koji je obavezan u svakom ugostiteljskom objektu, u nekom duæanu i jo¹ uvijek u kuænim poljima.

Snail Farm

Rezanje raznih proizvodaTe¹ko je zamisliti trgovinu u kojoj nema takve opreme. Sada¹nja generacija ne kupuje narezke ili sir za kilograme, jer nema potrebe, jer trgovine stalno preporuèuju ¹iroku moguænost tih materijala. Stoga bi bilo besmisleno kupiti veliku kolièinu namirnica kada je to bilo isto u vrijeme PRL-a. 310p èarobni rezaè æe pru¾iti brzu uslugu velikom broju potro¹aèa okupljenih u trgovini. To æe rezati rezultat u simetriène kri¹ke koje izgledaju vrlo privlaèno. Slicers je posveæen rezanju raznih prehrambenih proizvoda. Mo¾ete ga koristiti za rezanje mekih proizvoda, kada je i srednje mekoæa, pa èak i tvrda ili suha. Sve se re¾e prema ¾eljama potro¹aèa, jer je promjena debljine rezanja razumljiva i velika.

Sve ¾eli iz no¾aUèinkovitost rezanja ovisi o o¹trini no¾a. Ureðaj za rezanje 310p u svojoj vlastitoj konstrukciji ima o¹traè koji daje o¹trenje no¾a. No¾em za rezanje pokreæe motor preko pu¾nih zupèanika. Na taj naèin, rezaè djelotvorno re¾e proizvod u sliène kri¹ke debljine do 16 milimetara. Ureðaj je popularan u okviru i ugodan. Prilikom rezanja nije potrebno pritisnuti narezani prehrambeni proizvod jer utjeèe na osnovu gravitacije. Prilikom rezanja, sve ¹to trebate uèiniti je pomaknuti stol za hranjenje s ruèke na stol. Ureðaj je izrazito higijenski i pozitivan na zdravlje, jer se svaka od njegovih tema, koje se odnose na narezanu hranu, priprema od nehrðajuæeg èelika. ©to utjeèe na to da nema ¹anse da se na dnu ¹kare za kosu pojavi hrða. Sve komponente rezaèa osigurane su od korozije, tako da je mo¾ete temeljito oprati bez straha od svog zdravlja. Njega pogoduje èistoæa ¾ivota i brza moguænost demonta¾e rezaèa.