Blagajne elbl g stari grad

Blagajne su neophodne lokalnim tvrtkama koje opskrbljuju na¹e proizvode pojedinaènim kupcima, ukljuèujuæi male trgovine, voæare, kioske i slièno. Oni su jo¹ uvijek jeftine, praktiène i funkcionalne blagajne. Njihova pretpostavka je prije svega registracija predmeta i izdavanje potvrde kupcu kao potvrda kupnje.

To vam poma¾e da lako upravljate svojim poslom i tra¾ite posao. Mali fiskalni ureðaji obièno nemaju opse¾ne funkcije, kao u sluèaju registarskih blagajni, koje se mogu odvijati u supermarketima. Meðutim, sve èe¹æe nam i druge metode blagajne nude moguænost povezivanja èitaèa bar kodova ili terminala platne kartice zasebno.

Odabir blagajneJeftine blagajne kreæu se od 500 PLN do nekih 1700 PLN. Na tr¾i¹tu postoje mnogi proizvoðaèi koji prodaju vrlo veliki izbor. Prilikom odabira blagajne vrijedi obratiti pozornost na jamstvo i uslugu. Kao i poziciju u kojoj napravimo fiskalni ureðaj i pru¾amo servisnu uslugu. Prilikom odabira blagajne, va¾na je i praktiènost rada - blagajna treba sadr¾avati velike gumbe i veliki zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. Èak i prije kupnje, vrijedi vidjeti kako se mijenja papirna traka, jer se najèe¹æe susreæe u nekoliko pravih trenutaka i obièno treba lako mijenjati.

Koje uvjete treba ispuniti?Blagajna bi trebala ispunjavati sve zahtjeve Ministarstva financija i za dodatne funkcije kao ¹to su tretiranje drugih valuta ili ispisivanje jasnih imena robe. Naravno, blagajna bi trebala pogoditi NIP tvrtke na bilo kojem raèunu. Uzimajuæi u obzir da smo u Europskoj uniji, na¹a nova blagajna trebala bi biti spremna za posljednju, ali klijent mo¾e odluèiti dati u eurima, a najèe¹æe èak i jeftini niski fiskalni iznosi spremni su za plaæanje u eurima. Onda je to iznimno va¾no jer Poljska uvijek mo¾e preæi na euro. Osim toga, blagajna bi trebala biti odabrana za èitanje s novim ureðajima kao ¹to su èitaè koda, raèunalo, dodatni zaslon, terminal, ladica za novac ili sama te¾ina.